ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN​

Onze algemene voorwaarden zijn helder en transparant.

1.ALGEMEEN.
 
1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.2.Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeftafgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, terzake van koop bij ons en/of dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.3.Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet. 4.Indien wij met de wederpartij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische, telegrafische of per telefax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 
2.AANBIEDINGEN.
1.Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 2.Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 3.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen, zonder opgave van reden te weigeren danwel onder rembours te leveren.
 
3.OVEREENKOMST.
1.Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.2.Wij zijn eerst gebonden, nadat en voorzover wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van onze mondelinge aanvaarding; eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. 3.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingals aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.4.Orders lager dan Euro100 exclusief BTW worden door ons niet geaccepteerd.5.Geringe afwijkingen ten opzichte van getoonde afbeeldingen, het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopie of model of proef zonder vermindering van kwaliteit, geven geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot aanspraak op enigerlei schadevergoeding. 6.Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten-voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen.
 
4.PRIJZEN.
1.Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. 2.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:•gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;•gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;•exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;•vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.3.In geval van verhoging van een of meerdere kostprijs bepalende factoren, zoals bijvoorbeeld stijging van de dollar en stijging van de grondstofprijzen, zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.4.Afspraken betreffende prijsverlaging en/of prijsstijging zijn alleen bindend na onze schriftelijke toestemming.5.Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
5.LEVERING EN LEVERTIJD
1.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf danwel een andere overeengekomen plaats waar de goederen zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevinden. 2.Alleen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. In dit geval zijnwij gerechtigd de met de bezorging en transport samenhangende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 3.De door ons opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zullen wij derhalve schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld waarbij de wederpartij aan ons alsnog een redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.4.De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en wij beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d. en wij van de wederpartij ontvangen hebben hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.5.Bij opdrachten volgens nader te geven instructie, goedkeuring of terbeschikkingstelling van benodigde producten, materialen en/of tekeningen, vangt de leveringstermijn eerst aan nadat wij de nadere opgave, goedkeuring of producten en materialen van de wederpartij hebben ontvangen.6.Als datum van levering geldt het tijdstip waarop wij de goederen in de macht van de wederpartij hebben gebracht, danwel de datum waarop wij aan de wederpartij mededeling hebben gedaan dat de goederen op een aangegeven plaats ter beschikking zijn gesteld.7.Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd zoals hiervoor in lid 6 aangegeven door de wederpartij niet zijn afgenomen, zullen wij de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en alsnog een redelijke termijn voor afname gunnen. Wanneer de wederpartij na het verstrijken van die redelijke termijn met de in ontvangstneming in verzuim is, zullen wij de goederen voor zijn rekening en eigen risico opslaan. Wanneer de goederen aan snel teniet gaan of achteruitgang onderhevig zijn, of wanneer de bewaring daarvan ernstige bezwaren of onredelijke kosten zou meebrengen, zijn wij gerechtigd tot [onderhandse] verkoop van deze goederen. De opbrengst van de verkoop van de betreffende goederen zal dan in de plaats treden van die goederen, waarbij wij ons het recht voorbehouden de door ons geleden schade en gemaakte kosten ten gevolge van het verzuim van de wederpartij met de opbrengst van de verkoop te verrekenen.8.Afroeporders, waaronder verstaan worden de orders waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de wederpartij, moeten binnen de tijdsperiode van een half jaar, te rekenen vanaf de dag van sluiting van de koopovereenkomst danwel een andere uitdrukkelijk overeengekomen termijn ingedeeld, afgeroepen en afgenomen worden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verloop van de tijdsperiode isde wederpartij in verzuim en zijn wij gerechtigd de niet afgenomen goederen in rekening te brengen bij de wederpartij. Artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden is op afroeporders van toepassing.
 
6.TRANSPORT/RISICO.
1.Indien met de wederpartij uitdrukkelijk isovereengekomen dat de goederen aan huis/bedrijf van de wederpartij geleverd worden, dan wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d., indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Indien de wederpartij specifieke wensen heeft inzake de verzending, zullen de meerkosten daarvan bij het sluiten van de overeenkomst afzonderlijk aan de wederpartij worden opgegeven en komen deze meerkosten voor zijn rekening.2.Het transport van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij. Ook indien franco levering is overeengekomen, is het risico van het transport voor rekening van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d.de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. De wederpartij dient zich tegen dit transportrisico behoorlijk te verzekeren.3.De wederpartij kan emballage welke nog in goede staat is, gefrankeerd retour zenden waarna wij deze tegen hetzelfde bedrag waarvoor de emballage in rekening was gebracht, zullen terugnemen.4.Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het risico van het transport voor onze rekening komt, danwel, indien, om welke reden dan ook, een beroep op artikel 6 lid 2, niet mocht slagen, dan zijn wij niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag dat wij in verband met het verlies of beschadiging van de betrokken goederen tijdens het transport, van de vervoerder danwel de verzekeraar vergoed krijgen. Zo nodig zullen wij, indien de wederpartij daarom verzoekt, onze vordering op de transporteur danwel de verzekeringsmaatschappij aan de wederpartij cederen.
 
7.OVERMACHT.1.Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.2.Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij niet in verzuim en zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen danwel, de overeenkomst definitief te ontbinden indien en voor zover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen. Ingeval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.3.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 
8.AANSPRAKELIJKHEID.1.Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten of, indien dat hoger is, het bedrag waartegen wij verzekerd zijn.2.Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.3.Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.4.Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk.5.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door de wederpartij aan ons ter bewerking c.q. verwerking beschikbaar gestelde materialen en/of goederen, indien de wederpartij ons niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de behandeling, eigenschappen, kwaliteit, samenstelling en toepassingsvormen van de ter beschikking gestelde goederen. 6.Indien door ons toezeggingen zijn gedaan of garanties zijn gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de door ons geleverde zaken [zoals bijvoorbeeld de trekkracht van door ons geleverd zwaar band] dan gelden die toezeggingen of garanties slechts voor de door ons aangegeven duur en zolang de zaken zich in de door ons geleverde staat bevinden. Iedere toezegging of garantie vervalt zodra de door ons geleverde zaken bewerkt of verwerkt zijn of onderdeel worden van een groter geheel. Met name toezeggingenomtrent trekkracht van bijvoorbeeld zwaar band vervallen dan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door de wederpartij of derden in dit verband geleden. De wederpartij vrijwaart ons terzake tegenvorderingen van derden.
 
9.KLACHTEN.1.De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.2.Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien de wederpartij binnen 8 dagen na levering van de goederen of diensten, ons daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.3.Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.4.Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen c.q. diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.5.Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, zullen over goederen, die op enigerlei wijze door de wederpartij zijn be-of verwerkt, geen klachten meer in behandeling worden genomen. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. 6.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 
10.EIGENDOMSVOORBEHOUD, RECHT VAN RECLAME EN RETENTIERECHT.
1.Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons eigendom. De eigendom gaat eerst op de wederpartij over wanneer alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of nog zullen verkrijgen uit hoofde van leveringen of verrichte diensten, waaronder in ieder geval begrepen de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn betaald.2.Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij verplicht zich op ons eerste verzoek mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.3.De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren.4.Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van onze zaken en/of ter uitoefening van onze rechten. Indien de wederpartij, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde zaken te verlenen, verbeurt hij een boete van Euro 500 per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft.5.Wij hebben het recht zaken van de wederpartij die wij onder ons hebben onder ons te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de wederpartij verstrekte opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij. Het recht van retentie hebben we ook ingeval van faillissement van de wederpartij.
 
11.BETALING.
1.Wij zijn gerechtigd tevoren, of tussentijds gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, danwel een andere onzes inziens passende vorm van zekerheid te verlangen.2.Betaling dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. 3.Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum kan, wanneer wij daarin schriftelijk uitdrukkelijk toestemmen, 2% van het netto factuurbedrag als korting worden afgetrokken. Voor remboursverzendingen worden echter geen betalingskortingen toegestaan.4.Indien enig factuurbedrag c.q. enige voorschotnota onbetaald is gebleven, hebben wij het recht verdere werkzaamheden op te schorten. 5.Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde interest en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.
 
12.RENTE EN KOSTEN.
1.De in het vorige artikel vermelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartijis derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de wederpartij in verzuim is, is hij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 2 % per (gedeelte van een) maandverschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2.Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, met een minimum van Euro 250. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten.
 
13.ONTBINDING EN OPSCHORTING.
1.Indien de wederpartij in verzuim is met enige uit kracht der Wet, dezevoorwaarden, danwel de overeenkomst op hem rustende verplichting zijn onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht, zulks geheel te onzer keuze, de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, danwel onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.2.In gevallen dat de wederpartij: a.in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, ofb.komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, ofc.overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf, zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij de bevoegdheid om de nakoming van onze verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de wederpartij zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld.

14.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
1.Ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, foto’s e.d. welke door ons in opdracht van de wederpartij zijn gemaakt, mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk verveelvoudigd worden danwel aan derden getoond of ter hand gesteld worden of voor welk doel ook gebruikt worden. De wederpartij is tegenover ons aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden de tekeningen en overige bovenvermelde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen. De tekeningen e.d. welke door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd, dienen op het eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in tekeningen e.d. welke van de zijde van de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.2.Indien bij de uitvoering van een order gebruik wordt gemaakt van tekeningen, merken, gegevens of adviezen door de wederpartij aan ons verstrekt, en indien hierdoor handelsmodellen, gebruiksrechten, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten of enig ander recht van derden wordt geschonden, zal de wederpartij ons vrijwaren tegen eventueel jegens ons uit dien hoofde geldend te maken aanspraken. 3.Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer gerechtigd met onmiddellijke ingang de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten, eventueel vermeerderd met schadevergoeding van de wederpartij te verlangen, zonder dat wij zelf tot enige schadevergoeding zullen zijn gehouden.
 
15.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
1.Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.2.Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dittoestaan.3.Het in lid 2 bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel, indien daarover met de wederpartij, binnen een week na een daartoe strekkend voorstel van ons, overeenstemming kan worden bereikt, te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.